www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

17. února 2015 v 18 hodin

 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 3. Podněty a připomínky  
 4 .Závěr  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a  řídil předseda komise pan Pavel Zpěvák. Seznámil přítomné  členy s programem a po odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
4/4/14/MI –  dodána  cenová  kalkulace  revitalizace  I.  etapy  centra  Míkovic.  MK  odsouhlasila  pozvání vedoucího odboru architektury na příští zasedání komise pro vysvětlení a upřesnění konceptu.
Odbor architektury, plánování a rozvoje
1/9/14/MI– byly předloženy informace o měření rychlosti s výčtem přestupků. Porušování vjezdu vozidel nad 8t předáno k řešení Policii ČR. Mobilní měřící informační cedule (nyní u vjezdu do Vések) bude umístěna na vjezdu do Míkovic během měsíce března.
Městská policie, Odbor dopravy 
1/9/13/MI– vstupní brány hřbitova budou zabezpečeny pojistkou do 31.3.2015.
1/6/14/MI– ořez vzrostlého akátu v prostoru hřbitova přislíben do 31.3.2015.
2/9/14/MI – ve věci vydání vyhlášky omezující provoz zahradních motorových strojů a nářadí z  důvodu rušení nedělního klidu komise žádá o projednání v orgánech města a podání informací. 
1/1/15/MI – znečištěný prostor kolem studny u hřbitova - zadáno k odklizení. 
Odbor životního prostředí
3/9/14/MI -  problematika  hlučné  činnosti  firmy  Siman  s.r.o.  zůstává  ve  sledování,  žádost  o  průběžné podávání informací týkající se součinnosti s KHS ve věci měření hlučnosti a stavebního řízení k nepovolené instalaci chladících zařízení. 
Stavební odbor
4/5/14/MI –  finanční prostředky 10.150,- Kč vyjednané v rámci slevy za stavební práce na zábradlí a chodníku ke hřbitovu komise souhlasí ponechat v rozpočtu odboru dopravy pro připravovaný bezpečnostní prvek na ulici Lesní. 
6/9/14/MI – retardér na ul. Lesní – běží lhůta pro podání námitek. Odbor dopravy
2/1/15/MI –  komise  přijala  usnesení  k převodu  finančních  prostředků  na  výměnu  povrchu  hřiště  pod přehradou.
USNESENÍ č.1/MK-Mí/17_02/2015:
Místní komise Míkovice souhlasí s převodem   finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní  část  Míkovice  do  rozpočtu  odboru  investic  za  účelem  výměny  povrchu  víceúčelového  hřiště  u přehrady ve výši 330 tisíc Kč. 
Odbor školství a sportu, odbor investic, ekonomický odbor
4/5/13– byl dodán text anketního lístku ve věci změny PSČ a obsluhující pošty pro místní část Míkovice. Roznos do rodinných domů proběhne ve dnech 16.3. – 20.3.2015, hlasování v termínu od 21.3. – 31.3.2015. Schránka pro odevzdání letáku bude umístěna v Hospodě u Slezáčků. 
Členové komise

 
 

Ad. 3
1/2/15  –  projednán  návrh  na  uspořádání  veřejného  setkání  členů  místní  komise  s  občany  místní  části Míkovice. Předpokládaný termín stanoven na měsíc říjen 2015. 
Členové komise
2/215 – informativní zpráva - možnost zřízení mailové adresy pro zasílání podnětů občanů místní komisi Míkovice. 
Odbor informatiky a komunikace
3/2/15 –  žádost  o  oslovení  vlastníka  k  provedení  ořezu  stromů  (ul.  Hlavní  podél  ZD  Agrokomplex Kunovice).
4/2/15 – žádost o sestavení textu hlášení do místního rozhlasu ve smyslu výzvy občanům pro uklízení psích exkrementů a informace o možnosti vyzvednutí sáčků pro tento druh odpadu na MěÚ.
Odbor životního prostředí 
5/2/15 – iniciovat nové jednání ve věci změny kategorizace silnice I/50 H z  důvodu zúžení šířky pro následný záměr vybudování chodníku podél komunikace. 
6/2/15– dotaz na protažení vedení veřejného osvětlení na konec ul. U Mlýna.
7/2/15 – dotaz na možnosti veřejného osvětlení na konci Míkovic (směr Podolí) u čp. 83, v  minulosti v těchto místech bylo a fungovalo.
Odbor dopravy
8/2/15– dotaz na možnosti a způsob řešení odstaveného vozidla na křižovatce ulic Podboří a Díly.
Městská policie 
9/2/15 –  předat poděkování firmě CZ Javorník zhotovitel stavby kanalizace v  ul. U Mlýna za udržování čistoty na komunikaci v průběhu stavebních prací. 
Odbor investic

 
 Ad.4 Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání ve 20:00 hodin.
Příští zasedání komise se uskuteční 19. března 2015 v 18 hodin.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek