www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color

13. března 2014 v 18 hodin

Znění zápisu je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Záležitosti v gesci odboru dopravy  
 3. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 4. Podněty a připomínky  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s  návrhem programu. Po jeho doplnění a odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
1/10/13 –  podrobně  byla vysvětlena situace na ulici Hlavní jak z  hlediska dopravního zatížení, vlastnictví komunikace a okolních pozemků, technické náročnosti a finančních nákladů v  případě vybudování chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců. To je však možné  až po redukci šířky komunikace, které je zase podmíněno změnou zařazení komunikace do III. třídy.  Dále z jednání vyplynul požadavek k MP na poskytnutí informací o výsledku měření rychlosti, popř. přestupků v tomto úseku (ul. Hlavní příjezd od Kunovic). Byl podán podnět na umístění informační cedule u silnice (typ billboardu) upozorňující na pohyb dětí, chodců a umístění stacionárního ukazatele rychlosti projíždějících vozidel. Komise se bude návrhy zabývat, podobně i situací na ul. Hlavní v úseku příjezdu od Podolí. Ing. Procházka doplnil informaci o jednání s  Policií ČR ve věci omezení tonáže na komunikaci I/50H. Ve věci  rozšíření veřejného osvětlení bude odbor dopravy jednat s  ŘSD o zřízení věcného břemene pro umístění  sítě  VO  na  pozemek  v jejich  majetku.  V případě  souhlasu  je  předpokládaný  termín  realizace podzim 2014.

1/3/14 – na základě dopisu manželů   ............ (příloha zápisu) komise projednala návrhy na řešení dopravní  situace  v ulici  Na  Příkopě.  Ing.  Havelka  předložil  zpracovanou  dopravní  studii  a  vyjádřil  se k navrhovaným změnám umístění přechodů pro chodce a úpravě dopravního značení. K  řešení přehlednosti a zpomalení  vozidel  by  v úvahu  připadalo  omezení  rychlosti  na  30  km/  hod.  ve  spojení  se  sledováním frekvence  chodců  a  dopravních  nehod  nebo  jako  vhodnější  a  účinnější  upozornění  na  „nebezpečnou zatáčku“. Dále z projednávání vyplynul požadavek na vodorovné (popř. i svislé) dopravní značení „pozor děti“ z důvodu blízkosti dětského hřiště a MŠ, požadavek na měření rychlosti v úseku od odbočky do ulice U Mlýna po obchvat a dovybavit branku dětského hřiště o bezpečnostní pojistku/uzávěr z důvodu vybíhání dětí z dětského hřiště přímo na komunikaci. Omezení tonáže nákladních vozidel je v jednání s  Policí ČR, viz bod 1/10/13 výše v zápisu.
Odbor dopravy, Odbor životního prostředí

 
 

Ad. 3
2/2/14 – návrhy míst na instalaci 5 ks odpadkových košů: 
              1) ulice Lesní u křížku v blízkosti sběrného místa tříděného odpadu u vyhořelé haly
              2) ústí spojovacího chodníčku ke hřbitovu z ul. Partyzánská do Podboří,
              3) konec ulice Partyzánská,
              4) u kostela,
              5) u sportovního hřiště v ul. Na Příkopě vedle hasičské zbrojnice.

Odbor životního prostředí

4/2/14 – připojení dalšího sloupu VO na konci ulice U Mlýna bude v  řešení až po ukončení plánované rekonstrukce kanalizace.
Odbor dopravy

 
 Ad.4
Nové podněty a připomínky jsou zapracovány v bodě Ad.2.
 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 10. dubna 2014 ve spojení se zasedáním Mikroregionu Dolní Poolšaví.
 

Kompletní zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 

Zápisy z jednání MK

Přímý odkaz na zápisy místní komise najdete ZDE
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek