www.mikovice.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
3.záží 2013 v 19 hodin
 
Program: 
 
 1. Zahájení  
 2. Podání informací k požadavkům MK v gesci odboru dopravy  
 3. Kontrola úkolů z minulého jednání  
 4. Podněty a připomínky  
 5. Ukončení jednání  
    
Projednáno: 
 Ad. 1
Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Ing. Zdeněk Procházka, který přítomné seznámil s návrhem programu. Po jeho doplnění a odsouhlasení se jím jednání řídilo.
 
 

Ad. 2
7/6/13 – byly vysvětleny úkony potřebné k vydání stavebního povolení ve věci stavby retardéru v ul. Lesní, dále OD požádal členy místní komise o součinnost při doručování výzvy k vyjádření vlastníků sousedních  pozemků.  Termín  realizace  akce  je  předběžně  stanoven  na  konec  října,  popř.  začátek listopadu.
3/7/13 -  vybudování chodníku pro pěší v ulici Hlavní podél posledních RD směrem na Podolí – byly poskytnuty informace o podmínkách stavby z hlediska odvodnění a zatrubnění, odhad ceny se pohybuje kolem 800 tisíc Kč. Po projednání se komise dohodla, že se akce realizovat nebude, převedené fin. prostředky ponechá OD pro případné jiné požadavky ze strany MK.
6/6/13 – problematika přepravy vytěženého dřeva – Lesy ČR mohou svážet pouze po nahlášení převozu a na základě vydaného povolení za dodržení určitých podmínek.
1/8/13 – oprava povrchu komunikace v ulici Radovy – bude provedena koncem září. Odbor dopravy

 
 

Ad. 3
5/4/13– žádost o umístění herních prvků z ulice Podboří (houpačka, kačena) na hřiště pod přehradou, jak bylo již dříve domluveno, viz zápis 4/2013 ze dne 7.5.2013.
6/4/13– opět dle výše uvedeného zápisu provést opravu lavičky v místě původního dětského hřiště na ulici Podboří.
2/5/13– zaužívaná cesta vedoucí podél budované biatlonové střelnice nebude stavbou dotčena (cesta na hrázi), ale cesta přes střelnici zachována nebude.
3/5/13– vyčištění příkopu a posečení trávy na ul. Hlavní směr Podolí bylo provedeno.
1/6/13 - osazení nového stojanu na kola před pohostinstvím – zajišťuje provozovatel zařízení na své náklady.
2/6/13– posečení trávy podél chodníčku ke hřbitovu bylo provedeno.
3/6/13–  míkovická přehrada – proběhlo jednání OŽP a MRS a bylo dohodnuto zpracování nového manipulačního řádu do 31.12.2013 a předložení výsledku zjišťování retenční kapacity nádrže a potřeby vypouštění nádrže v případě extrémních srážek dle výstrahy ČHMÚ pro území ZLK.
8/6/13– přístřešek mikroregionu - bude provedena výměna sedáků laviček a jejich nátěr, včetně nátěru přístřešku do 15.9.2013.  Odbor životního prostředí
4/6/13–  spojnice cesty od hřbitova a ul. Partyzánská po ukončení stavby v ul.Podboří – nárokované opravy provedeny.
5/6/13– cesta kolem přehrady k lesu - oprava byla provedena ve spolupráci s Lesy ČR. Odbor dopravy

 
 Ad. 4
3/8/13– předseda MK podal informace o stavu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro místní část Míkovice.
4/8/13– pařezy u hřbitova v blízkosti kontejneru na hřbitovní odpad – požadavek na zajištění odvozu.
5/8/13–  žádost o vyčištění  chodníků zarostených  plevelem  (chodník  u  obchodu  a  od  Olšavy  po hospodu) před slováckýma hodama (15.-16.9.2013).
6/8/13– žádost o poskytnutí vyúčtování za zhotovení ohrazení kontejnerů na tříděný odpad u MKZ
7/8/13– žádost o zredukování počtu kontejnerů na sklo u MKZ, stačí jeden kus.
8/8/13– žádost o zaslání harmonogramu svozu tříděného odpadu, komunálního odpadu a bioodpadu pro Míkovice.
9/8/13– rozhledový trojúhelník při výjezdu z Míkovic na obchvat je z pravé strany zastíněn vzrostlými keři. Dotaz na možnosti ořezu. Odbor životního prostředí
 
 Ad.5
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání komise v 20:30 hodin.
Příští zasedání se uskuteční 1.října 2013 v 19:00 hodin.
 

Zápis ve formátu PDF je ke stažení zde.

 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek